Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Hakkında

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nun Ek-1 maddesinde, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bakanlığımızın yayınlamış olduğu Tebliğlerde yer alan meslekler için geçerli olan belgeler, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ustalık belgesi ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinin ilgili alanından alınmış diplomadır.

Bakanlığımız ile işbirliği kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün İSG-Katip uygulaması üzerinden 21.05.2024 tarihinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu hakkında iş güvenliği uzmanlarına yönelik aşağıda yer alan duyuru yayımlanmıştır:

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenleyen Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin Ek-1 çizelgesinde yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun ve Yönetmeliğin 6. maddesinde tanımlanan belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur. Söz konusu 6. maddede bu eğitimi hangi kurum / kuruluşların ne şartlarda verebileceği belirtilmiştir.

Ancak 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 74. maddesi ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda değişiklik yapılarak 5544 sayılı Kanuna göre belirlenmiş işlerde de mesleki belge zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek amacıyla Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğler yayınlanmıştır. Anılan Tebliğlerde yayınlanan meslekler için geçerli olan mesleki belgeler;

  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ustalık belgesi,

  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerin ilgili alanından alınmış diploma,

  İlgili alanda alınmış MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’dir.

Adı geçen Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan bir işin MYK belge zorunluluğu getirilen meslekler arasına alınması durumunda, MYK mevzuatı kapsamında belirtilen geçerli mesleki belgeye sahip olunması zorunludur.

MYK tarafından zorunluluk getirilmeyen ancak anılan Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ise 6331 sayılı Kanun kapsamında mesleki eğitim zorunluluğu olacağından söz konusu Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen geçerli mesleki eğitim belgesine sahip olunmalıdır.”