Belgelendirme Sözleşmesi


 TEKLİFİN / SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGATI

 Teklifin/Sözleşmenin Tarafları;

 PERSONEL BELGELENDİRME İŞLEMİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİ

 AD-SOYAD

 

 T.C. KİMLİK NO

 

 ADRES

 

 Başvuru Türü

 

 PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU

 UNVAN

 KONYA SANAYİ ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

 YETKİ NUMARASI

 

 ADRES

 BÜYÜKKAYACIKOSB MAHALLESI 101. CAD. B BLOK Apt. NO: 4/208

 SELÇUKLU/KONYA

 Tebligata İlişkin Hususlar

 • Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligata esastır. Aday adres değişikliklerini AHİTÜRK’e bildirir. AHİTÜRK adres değişikliği firmaya ait internet sitesinde duyurulur. Adresini değiştiren tarafın yeni adresini bildirmemesi halinde Tebligat Kanunu Hükümleri uygulanır.
 • Taraflar etkin bir iş birliğinin sağlanması için; resmi evrak niteliğindeki yazı ve belgelerin aslının daha sonra gönderilmesi koşulu ile e-posta ile bildirimde bulunabilirler.
   

 SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

 Bu sözleşme Ahitürk tarafından, adayın başvuru kapsamındaki personel belgelendirme kapsamı ile ilgili yetkinliğinin ilgili ulusal yeterlilik şartlarına uygun olarak değerlendirilmesi ve uygun ise belgelendirilmesi, AHİTÜRK’e ait belgenin kullanımı,   belgelendirmenin sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi, belgenin yenilenmesi, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi, ücretler, gizlilik ve güvenlik kuralları hususlarında tarafların idari ve mali hak ve yükümlülüklerini kapsar.
 

 SORUMLULUKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 Başvuruda Bulunan Kişinin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

 • Belgelendirme talebinde bulunduğu kapsamlarda ilgili ulusal yeterliliğin zorunlu kıldığı teorik ve performans sınavlarına girerek değerlendirilmeyi, bu değerlendirme esnasında görüntülü ve sesli kayıt alınmasını ve gerekli süreler ile saklanmasını kabul eder.
 • Belge kapsamı ile ilgili kendisinden talep edilen bilgi ve kayıtları kendisinden talep edilen süre içerisinde AHİTÜRK ile paylaşmayı kabul eder.
 • Sınavlar esnasında AHİTÜRK internet sitesinde yayınlanan sınav kurallarına uyacağını taahhüt eder. Sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav alanında hazır bulunur. Sınavın başlamasından 15 dakika sonra her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
 • Adayların sınavlara girebilmesi için Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi bulundurması gerekmektedir. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmesi için geçerli olmayacaktır.
 • İlgili ulusal yeterlilik ve birimlerde belirtilen kritik adımlardan başarısız olması durumunda ilgili sınavdan başarısız sayılacağını kabul eder. İlgili ulusal yeterlilik ve kritik adımlara MYK internet sitesi üzerinden ulaşabilir, bilgi almak için AHİTÜRK ile iletişime geçebilir.
 • TÜRKAK, MYK, ilgili bakanlıklar ve yetkili otoriteler tarafından talep edilmesi durumunda bilgi, doküman, değerlendirme bulgu ve sonuçlarının, görüntülü ve sesli kayıtların AHİTÜRK tarafından paylaşılmasını kabul eder.
 • TÜRKAK’ın ve MYK’nın gerektiğinde ve uygulanabilir olduğunda AHİTÜRK tarafından verilen hizmetin incelenmesi amacıyla kendisi ile iletişime geçmesini ve AHİTÜRK tarafından verilen hizmete ilişkin gerekli bilgileri sağlamayı kabul eder.
 • AHİTÜRK tarafından kendisine bildirilen değerlendiriciyi ve sınav tarihini, değişiklik talebinin gerekçesini AHİTÜRK’e sunması ve AHİTÜRK tarafından uygun bulunması hali dışında kabul etmeyi taahhüt eder.
 • Hileli sınav uygulamalarına katılmayı reddetmekle yükümlüdür.
 • AHİTÜRK tarafından kendisine sağlanan ve kamuya açık olmayan AHİTÜRK sınav materyallerini sınav sonunda AHİTÜRK’e iade etmeyi, sınav esnasında sınav materyalleri ile ilgili edindiği bilgilerin gizliliğini muhafaza etmeyi, bu bilgileri AHİTÜRK’ün izni ve yasal gereklilikler dışında üçüncü kişiler ile paylaşmamayı taahhüt eder.
 • Belge almaya hak kazansa bile şüphe durumunda yeterliliğinin ve belgesinin MYK ve TÜRKAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda iptal edilebileceğini kabul eder.

 Belge Almaya Hak Kazanılması Durumundaki Sorumluluk ve Yükümlülükler

 1. Belge kapsamına giren çalışmalarında, belgede belirtilen ulusal yeterlilik çerçevesinde çalışacağını, belgelendirme kurallarına uyum sağlayacağını taahhüt eder. AHİTÜRK bu sebeple adaya ilgili kapsamdaki personel belgesini verir.
 2. Başvuru formu ile AHİTÜRK’e ilettiği bilgilerde/evraklarda değişiklik olması durumunda, değişiklikleri AHİTÜRK’e yazılı olarak bildirir. Belge sahibi belgelendirme durumuna etki edecek iş kazası, sağlık sorunları gibi mesleğini yapmaya engel bir durumunun oluşması halinde, bu durumu 7 (yedi) gün içerisinde AHİTÜRK’e bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bildirimler sonrası aday, durumun yeniden değerlendirilmesini ve belgelendirmesi ile ilgili yeniden karar alınmasını kabul eder. AHİTÜRK; bildirim sonrası değişiklikten etkilendiği belirlenen kapsam ile ilgili belgeyi askıya alınır ya da duruma göre iptal edilir. Aday, askı kararı sonrası hazır olduğunda AHİTÜRK’ü bilgilendirir. AHİTÜRK mümkün olan en kısa sürede değerlendirmeyi gerçekleştirir, belgenin sürdürülmesine engel bir uygunsuzluk yoksa askı halini kaldırır.
 3. Herhangi bir nedenle belgesi askıya alınan kişi, ilgili AHİTÜRK dokümanlarında belirtilen azami askıda kalma süresi içerisinde değerlendirme ve karar alma süreçlerinin tamamlanmaması halinde belgenin iptal edileceğini kabul eder.
 4. Belgeli kişi belgeyi AHİTÜRK’ün itibarını zedeleyecek şekilde kullanamaz. AHİTÜRK’ü yanıltıcı ve yetkisiz gösterecek herhangi bir beyanda bulunamaz.
 5. Uygunluk değerlendirme kapsamı ile ilgili ulusal yeterliliklerde, belgelendirme programında vb. meydana gelen değişiklikler ile ilgili MYK tarafından belirlenen gereklilikleri öngörülen sürede yerine getirmeyi taahhüt eder. Belgeli kişi belgelendirme şartlarını her zaman yerine getirmekle yükümlüdür.
 6. AHİTÜRK’e ait belgesini, belge kapsamı dahilinde kalarak kullanmayı taahhüt eder. AHİTÜRK tarafından verilen belgeyi, belge kapsamında yer almayan ulusal yeterlilikler/birimler için kullanamaz. Belgeyi (varsa) eklerinden ayrı kullanamaz.
 7. Belgede tahrifat yapılamaz.
 8. Belge kullanım yetkisi ve belge devredilemez.
 9. Belge kullanımlarında ve belgelendirmeye atıf yapılan herhangi bir ortamda ilgili AHİTÜRK dokümanları ve ilgili yasal mevzuatlara uymak zorundadır.
 10. AHİTÜRK, rutin değerlendirmeler haricinde de kendisine iletilen (şikâyet, ihbar vb.) bildirimler veya elde ettiği bilgi/haber doğrultusunda, askıya alınan belgeleri takip amacıyla belgeli kişi ile iletişime geçebilir, kişiyi tekrar sınava davet edebilir, ek evrak talebinde bulunabilir. Belgeli kişi bu talepleri kabul etmekle yükümlüdür. Bu değerlendirmeler sonucunda belgeli kişi ile ilgili iletilen şikâyet veya bildirimin teyit edilmesi durumunda değerlendirmeye ait masraflar adaya fatura edilir. Yapılan değerlendirmede herhangi bir uygunsuzluk bulunmaması halinde değerlendirme ile ilgili faturalandırma yapılmaz.
 11. Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi/iptal edilmesi durumlarında belgeyi iade edeceğini taahhüt eder.
 12. Belgenin devamlılığı için belgeli kişinin ulusal yeterlilikte belirtilen periyotlarda gözetim ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi, belge yenilemenin yapılması için belge süresi sonuna kadar belge yenileme dönemi içerisinde belge yenileme başvurusunu AHİTÜRK’e yapması gereklidir.

 AHİTÜRK’ün Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

 • Ölçme ve değerlendirmeye esas hususları ve bilgilendirme amaçlı gerekli dokümantasyonu internet sitesinde ilan eder.
 • Adayın başvuruda bulunduğu kapsam ile ilgili ulusal yeterlilik, AHİTÜRK dokümanı ve yasal mevzuatlara göre ölçme ve değerlendirme işlemlerini teorik ve performans sınavları, evrak/ kayıt incelemeleri ile gerçekleştirerek, adayın şartlarının, bilgi ve becerilerinin ilgili ulusal yeterlilik ve birimlere uygunluğunu değerlendirir ve sonuç uygun ise ilgili MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİ/ talep edilmesi halinde BİRİM BAŞARI BELGESİNİ adaya sunar.
 • Başvurusu ve ödeme sorumluluğu tamamlanmış adaylar için 60 gün içerisinde sınav açmakla yükümlüdür.
 • Belgelerin geçerliliğinin sorgulanabilmesi için resmi internet sitesinde bir modül bulundurur.
 • Aday tarafından sağlanan ve aday/belgeli kişi ile ilgili tüm bilgi, belge, kayıt ve dokümanların, gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun olarak muhafaza edilmesinden yükümlüdür, sadece konu ile ilgili personellerin ulaşmasını sağlar.
 • Aday/belgeli kişi ile ilgili tüm bilgi, belge, ölçme-değerlendirme sonuçları ve dokümanları, yasal gereklilikler (TÜRKAK, MYK vb.) haricinde adayın izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıslara veremez ve çoğaltamaz. Yasal zorunluluklara bağlı olarak paylaşılan aday/belgeli kişi bilgileri ile ilgili yasal şartlarda bir engel olmadıkça kişiye bilgi verilir.
 • Belge almaya hak kazanan kişilerin bilgilerini MYK ve TÜRKAK ile paylaşır.
 • Belgelendirme prosesinde görevlendireceği personelleri aday ile çıkar çatışması/çıkar ilişkisi olmayacak şekilde belirler. Adaydan bu yönde gelecek itirazları değerlendirir.
 • Geçerli bir sebep olmadıkça sınav tarihlerini değiştirmemeyi taahhüt eder.
 •  Belgelendirme programında, ilgili ulusal yeterlilik ve yasal şartlarda meydana gelen değişiklikleri, bu değişiklikler ile ilgili geçiş planlarını internet sayfası/e-posta/sms vb. araçlar ile zamanında belgeli kişiye duyurur.
   

 HAKLAR

 Adayın ve Belgeli Kişinin Hakları

 • Adayın belge, marka ve logo kullanım hakkı yoktur. Belgeli kişi belge kapsamındaki yetkisini, yanıltıcı olmaması sureti ile 3. Taraflara ilan hakkına sahiptir. TÜRKAK, MYK ve AHİTÜRK logolarını kullanma hakkı yoktur. T-05 SERTİFİKA, MARKA VE LOGO KULLANIM TALİMATI içerisinde tanımlanan kurallara göre ilgili markaları kullanabilir.
 • Aday, AHİTÜRK tarafından sınavlar için önerilen sınav ekibine ekinde objektif delillerinde bulunduğu bir yazı ile itiraz etme hakkına sahiptir.
 • Aday/Belgeli kişi belgelendirme ile ilgili her türlü şikâyet ve itirazını ilgili AHİTÜRK dokümanlarına göre yapma hakkına sahiptir.
 • Birim başarı belgesine sahip kişiler, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.
 • Sonuç bildirimi yapılmamış bir sınavın iptal edilmesi halinde aday(lar)a kalan ücretsiz sınav hakları saklı tutularak ücretsiz bir sınav hakkı daha tanınır. Ücretsiz sınav hakkı 1 yıl içerisinde planlanmayan adayın ücreti iade edilir.
 • AHİTÜRK tarafından gerçekleştirilen iç denetim, iç doğrulama vb. faaliyetler ile MYK veya TÜRKAK tarafından yürütülen inceleme ve denetim sonucunda, sonuç bildirimi yapılmış sınavın iptaline ilişkin karar alınması durumunda belge iptal talebi MYK Web Portal üzerinden onaylanan kişilerin belgeleri geri çağırılır. Belgesi iptal edilen kişi için yeni sınav çağrısı yapılır ve adayın da kabul etmesi halinde AHİTÜRK tarafından uygunsuzlukları ortadan kaldırılmış, mevzuata uygun bir şekilde sınav gerçekleştirilir. Teşvikten yararlanan adaydan bu durumda katılacağı sınav için sınav ücreti talep edilir, teşvikten yararlanmamış adaydan ücret talep edilmez. Ancak adayın, sınav çağrısına olumsuz cevap verme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda adayın sınav ücretinin tamamı teşvikten geri ödenmemiş ise kalan miktar AHİTÜRK tarafından adaya iade edilir. Sınav çağrısının kabul edilmesi durumunda en geç 15 iş günü içerisinde sınav açılır.

 AHİTÜRK ’ün Hakları

 • Başvurulan kapsam ile ilgili ulusal yeterlilik, birim, AHİTÜRK dokümanı ve yasal dokümanların gereklerini karşılamayan personel belgelendirme başvurusuna ilişkin eksikleri tamamlatma; eksikleri süresinde tamamlamayan başvuru dosyalarını kapatma, başvurusu uygun olmayan veya hizmet alanlarda/kapsamlarda olmayan başvuruları reddetme hakkına sahiptir.
 • Müşterinin belgelendirilmesi sürecinde ( ölçme ve değerlendirme, karar alma ve karar sonrası süreçte, gözetim, kapsam genişletme ve belge yenileme denetimleri dahil), belge ile ilgili ulusal yeterlilik, AHİTÜRK dokümanları ve yasal dokümanların gereklerinin aday/belgeli kişi tarafından kısmen ve ya tamamen yerine getirilmediğini tespit etmesi haline sınavı erteleme, belgeyi vermeme, askıya alma, başvurulan kapsamdan daha dar veya değiştirilmiş kapsamda belge verme; gerektiğinde ilave sınav yapma kararını alma; daha önce verilmiş kapsamlarda gerekçesini adaya bildirerek düzeltme veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Belgelendirme prosesinde iç ve dış personellerini kullanabilir.
 • Bir sınava bağlı kalmaksızın, elde ettiği objektif verilere veya delillere dayanarak adayın belge durumu ile ilgili karar alabilir ve gerekçelerini belgeli kişiye bildirir.
 • Karar alma sürecinde; tamamlayıcı bilgi, belge isteyebilir ve gerekçelerini açıklayarak ilave sınav yapabilir.
 • TÜRKAK, MYK temsilcilerini ve aday sınav görevlilerini ve uygun gördüğü diğer tarafları, sınavı izlemek üzere sınava dahil edebilir.
 • Sınav görevlileri sınav sırasında, güvenliklerinin tehlikeye girdiğini anladığında sınavı yarıda kesme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, bu duruma sebebiyet veren aday/adaylar ücret ve her türlü giderlerin aday tarafından ödeneceği ve sınavın hiç yapılmamış sayılacağı aday tarafından kabul edilmiştir.
 • Başvuru sahipleri ve adayların sınav sürecini ya da kararını etkilemek üzere baskı yapması (rüşvet teklif etme, duygu sömürüsü, tehdit, mobbing vb.) durumunda AHİTÜRK’ün sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.
 • Gözetim ve yeniden belgelendirme periyotlarında ödeme sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyen belgeli kişilerin belgelerini askıya alma / iptal etme hakkına sahiptir.
 • Aday/belgeli kişi ile belgelendirme, gözetim ve yeniden belgelendirme prosesleri kapsamında bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı telefon/sms/e-posta yolu ile iletişime geçebilir.
 • Belirli bir sektörde/ ülkede/ bölgede belgelendirme alanındaki faaliyetlerini askıya alma, durdurma ve bunun sonucu olarak mevcut belgeleri askıya alma veya sözleşmeleri tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Ayrıca belgelendirme programı kurallarındaki ve politikalardaki değişikliklerden veya TÜRKAK ve MYK yaptırımlarından kaynaklanan gerekliliklerden dolayı önceden bildirmek kaydıyla belgeyi askıya alabilir veya sözleşmeyi feshedilebilir.
   

 ÜCRETLER VE ÖDEMELER

 • Tek nokta başvurusu ile gelen adayların ilk belgelendirme prosesi ile ilgili ödeme sorumlulukları, tek nokta başvuru sahibine aittir. Ancak belgeli kişi, AHİTÜRK tarafından tahakkuk ettirilecek diğer ücretleri (belge yenileme, yeniden belgelendirme, ek sertifika ücretleri vb.), süresi içerisinde AHİTÜRK’ün anlaşmalı olduğu banka hesaplarına yatırmakla yükümlüdür. Bireysel başvurularda tüm ödemelerden aday/belgeli kişi sorumludur.
 • İlk belgelendirme, belge yenileme ve yeniden belgelendirme faaliyetleri kapsamında ödenmesi gereken ücretler AHİTÜRK ve MYK internet sayfasında mevcuttur
 • Bireysel başvurularda aday bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra belgelendirme talebinden vazgeçerse, bu süre içerisinde planlanan herhangi bir sınava katılmamış, katılmayacağını sınav tarihinin kendisine bildiriminden sonra 24 saat içerisinde beyan etmiş olması ve ödeme sorumluluğunu yerine getirmiş olması durumunda ücret iadesi talep edebilir.
 • Sınav başladıktan sonra adaydan kaynaklanan sebeplerle sınav tamamlanamaz veya iptal edilirse, aday katılım sağlamayacağını bildirmediği sınava katılım göstermezse aday bir sınav hakkını kullanmış sayılır.
 • Sınav planlama, gözetim ve yeniden belgelendirme sürecinin başlatılması için adayın/belgeli kişinin ödeme sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir.
 • Teşvikler ile ilgili kurallar AHİTÜRK internet sitesinde mevcuttur.

 SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

 • İş bu doküman her iki tarafın imzalarından sonra sözleşme niteliği kazanır.
 • Belge ve marka kullanımı ile ilgili yükümlülükler adayın belgeyi almaya hak kazanması durumunda geçerlidir. 
 • Aday/belgeli kişi, bu sözleşmede yer alan sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde; AHİTÜRK, ilk belgelendirme kararı verilmemişse başvuruyu olumsuz olarak sonlandırma ve sözleşmeyi feshetme, ilk belge verilmesi sonrasında yükümlülüklerini yerine getirmemişse belgeyi askıya alma veya iptal etme ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumlarda, aday/belgeli kişi ortaya çıkmış maliyetleri ödemek zorundadır.
 • Aday/belgeli kişi 15 (on beş) gün önce haber vermek kaydıyla sözleşmeyi fesih talebinde bulunabilir. Fesih durumunda aday, sözleşmenin sona erdirildiği tarihe kadar olan tüm mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

 

 DİĞER HÜKÜMLER

 • Belge kullanılması hususunda yapılan bir suistimal (örneğin; belgede tahrifat), bu sözleşmeyi ihlal olarak değerlendirilir. Belge kullanılması hususunda yapılan bir suistimal söz konusu olduğunda, belgeli kişiden ihlali ile ilgili düzeltici faaliyetleri AHİTÜRK’e bildirmesi istenir. Düzeltici faaliyeti yeterli bulunana kadar süreç takip edilir. İhlali gerçekleştiren adayın ihlali ile ilgili düzeltici faaliyet gerçekleştirmemesi veya ihlali tekrarlaması, ihlale devam etmesi durumunda yasal işlem başlatılır.
 • AHİTÜRK bu sözleşme metninde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklik yapıldığında müşteri, AHİTÜRK’ün yeni sözleşmeyi gönderdiği tarihten itibaren 30(otuz) gün içinde imzalayıp AHİTÜRK’e iletmediği takdirde, mevcut sözleşmeyi tek taraflı feshetme ve müşterinin belgesini tek taraflı askıya alma/iptal etme hakkı saklıdır.
 • Belgeli kişinin belge kapsamındaki yetkileri ile ilgili olarak AHİTÜRK’ü ve 3. Tarafları yanıltıcı bilgi, belge sunması ve beyanlarda bulunması durumunda söz konusu uygun olmayan faaliyet ve söylemlerin yaygınlığına bağlı olarak belge askıya alınabilir/ iptal edilebilir.
 • Sınav ve belgelendirme süreçlerinde;

 A) Bireysel veya toplu olarak kopya çektiği veya kopya çektirilmesine imkân sağladığı,

 B) Başka bir adayın yerine sınava girdiği veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesini sağladığı,

 C) Belgeye hak kazanmasına katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan, bilgi veya kayıt sunduğu

Tespit edilen kişiler hakkında aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

 1. AHİTÜRK bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. İlgili adayların sınavlarını ve belgelerini iptal eder.
 2. Bu kişiler, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez.
 • Tarafların yasalardan kaynaklanan diğer hakları saklıdır.
 • İş bu sözleşme 7 (yedi) maddeden ve 2 (iki) nüshadan oluşmaktadır. Bu sözleşme ile ilgili yaşanacak anlaşmazlıklar durumunda, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
   

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

 Belgelendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kamera ile görüntülü ve sesli kayıtlar, kişisel bilgilerin alınması aday tarafından bu sözleşme ile kabul edilmiştir.Tarafımıza beyan edilen her türlü kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması   Kanuna göre kayıt altına alınmakta, işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kayıtların saklanma süreleri faaliyetlerimize esas mevzuatla belirlenmekte ve saklama süresi sonunda imha edilmektedir. Elde edilen ve işlenen veriler, ilgili kurumların   mevzuatları, Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu uygulamaları kapsamında talep edildiğinde paylaşılacaktır.