Politikalarımız

     KALİTE POLİTİKASI

 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasının sağlanması,
 • Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrollerin sağlanması,

    ÖLÇME DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanması,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması,
 • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasının sağlanması,
 • Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesi,
 • Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması,
 • Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin edilmesi,

    FIRSAT EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

 • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması,
 • Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlanması,
 • Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate alınması,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesinin sağlanması,

    İÇ DOĞRULAMA POLİTİKASI

 • Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik
 • faaliyetlerini kapsamasının sağlanması,
 • İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanması,
 • İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması

    İTİRAZ VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ POLİTİKASI

 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesinin veya bu kararlara itiraz edebilmesinin sağlanması,
 • Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasının sağlanması,
 • Tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesi,
 • Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarının sağlanması,
 • Aşamalı bir itiraz prosedürü işletilmesi,
 • Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına alınması,
 • Kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydının saklanması,

    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI

 • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesinin sağlanması,
 • Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunun belirtilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilmesi,
 • Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunulması,
 • Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanması ve gözetimde bulunulması,
 • İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışılması,
 • Güvenli çalışma sistemlerin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulması,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasının sağlanması

     PERSONEL EĞİTİMİ VE GELİŞTİRME POLİTİKASI

 • Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasının sağlanması,
 • Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesinin ve karşılanmasının sağlanması,
 • Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanması, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını da içermesi,
 • İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsaması,
 • Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlanması

    BELGELERİN KÖTÜYE KULLANIMINI ENGELLEMEYE YÖNELİK POLİTİKA

 • Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesi,
 • Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesi,
 • Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilmesi ve kayıt altına alınması,
 • Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulması

    UYGUN OLMAYAN FAALİYETLERE YÖNELİK POLİTİKA

 • Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesinin sağlanması,

    TARAFSIZLIĞIN SAĞLANMASI VE HER TÜRLÜ ÇIKAR ÇATIŞMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK POLİTİKA

 • Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesi,
 • Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınması,
 • Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesi,
 • Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılması,
 • Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınması,
 • Tarafsızlık ve çıkar çatışmalarının önlenmesi için risk analizi yapılır. Periyodik olarak ve riskli durum tespit edildiği  zaman risk analizi güncellenir.
 • Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesidir.

    GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 • Tüm faaliyetlerimizde “Gizlilik ve Güvenlik” ilkelerine sadakat esastır.
 • Personel Belgelendirme faaliyetleri kapsamında başvuru sahiplerinin tüm belgelendirme süreci boyunca elde edilen evraklar ile sınav soru ve cevapları, test parçaları, sınav numune ve parçaları, sınav yapıcı ve karar verici personelin değerlendirme kayıtları gibi dokümanların gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanacağını,
 • Özlük dosyalarında tüm belgelendirme süreci boyunca elde edilen bilgilerin yasal merciler, TÜRKAK, MYK tarafından talep edilmesi durumu dışında, belgelendirilmiş kişilerin hiçbir şekilde zarara uğramaması için yetki almadan üçüncü şahıslara bilgi verilmeyeceğini,
 • Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişilere ait tüm mülki hakları korunacak, gizli belgeler konusunda yazılı veya sözlü bilgi aktarılmayarak ve gizli bilgiler ile tescilli hakların korunmasını sağlayacak düzenlemeleri işleterek gizlilik ve güvenlik ilkesine uyulacağını,
 • Diğer ilgili taraflarla ve kişilerle görüşürken gizlilik ve güvenlik ilkesi çerçevesinde, gizli kalmasını istendiği tescilli ve tescilli olmayan tüm hakların korunacağını,
 • Personel Belgelendirme Yönetim Sistemimiz, insan kaynaklarımız, alt yapımız; gizliliği ve güvenliği koruyacak şekilde organize edilerek tesis edilmiş ve bu anlayışla sürdürüleceğini,